Obsługa prawna firm Milanówek

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm z Milanówka i okolic. Obsługa prawna firm to usługa, która polega na zapewnieniu kompleksowej pomocy prawnej dla przedsiębiorstw. Obejmuje ona szeroki zakres działań, od sporządzania umów i regulaminów, przez doradztwo w zakresie prawa podatkowego i pracy, po reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Pierwszym etapem obsługi prawnej firmy jest analiza sytuacji prawnej, która pozwala na określenie potrzeb klienta i wybór najlepszych rozwiązań. Na podstawie tych informacji specjalista ds. prawa może sporządzić umowy, regulaminy, polityki i procedury, które są dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

W ramach obsługi prawnej firmy, doradcy prawni świadczą również pomoc w zakresie prawa podatkowego, w tym doradztwo w zakresie podatków dochodowych, odliczeń podatkowych i ryczałtu ewidencjonowanego. Mogą również pomóc w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywać dokumenty kadrowe, prowadzić sprawy związane z urlopami, wynagrodzeniami.

Obsługa prawna firm. Oferta kancelarii

Korzystanie z usług obsługi prawnej firm jest korzystne z wielu powodów. Przede wszystkim, specjaliści ds. prawa zapewniają kompleksową pomoc prawno-doradczą w zakresie prowadzenia biznesu. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojego biznesu, a nie na rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych.

Obsługa prawna firm umożliwia również szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów prawnych. Specjaliści są w stanie szybko i skutecznie przeprowadzić wszelkie formalności i procedury, co przyspiesza załatwianie spraw i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów proceduralnych. Kolejnym argumentem przemawiającym za korzystaniem z obsługi prawnej firm jest ograniczenie ryzyka finansowego. Nasi prawnicy pomagają uniknąć konfliktów z organami administracji publicznej oraz sporów sądowych, co pozwala przedsiębiorcom uniknąć kosztownych i czasochłonnych procesów.

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych.
 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej.
 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów.
 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami.
 • przygotowywanie porozumień typu joint venture.
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji.
 • doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych.
 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów.
 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji.
 • pomoc prawna w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
 • usługi doradztwa prawnego w zakresie bieżącej działalności Klienta.
 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.
 • opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie.
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów.
 • prowadzenie spraw pracowniczych.
 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu – ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy – utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe – problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści, itp.).
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy.
 • windykacja wierzytelności.