Zakładanie spółek

Zakładanie spółek jawnych
Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych. Spółka ta może, we  własnym imieniu nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa  rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i może być pozywana. Należy  wskazać, iż  każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez  ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami  oraz ze spółką.
 
Zakładanie spółek partnerskich
Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez  wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w  spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do  wykonywania wolnego zawodu.
 
Zakładanie spółek komandytowych
Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych mających na  celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec  wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada  bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej  jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
 
Zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych
Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową , która ma na  celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec  wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada  bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest  akcjonariuszem.
 
Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka  kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w  każdym celu prawnie dopuszczalnym.
 
Zakładanie spółek akcyjnych
Spółka  akcyjna jest spółka kapitałowa, która  może być zawiązana przez  jedną albo więcej osób jednakże, nie może być  zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
Transformacja spółki cywilnej w spółkę jawną  powoduje, iż zmienia się całkowicie forma prawna działalności  gospodarczej ze stosunku stricte umownego na podmiot prawa handlowego,  który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej z  dniem wpisania spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców.